Bruksvilkår

Bruksvilkår

BRUK AT WEBOMRÅDET TIL ALIGN ER UNDERLAGT DIN OPPFØLGING AV FØLGENDE BETINGELSER.

Velkommen til Webområdet til Align (“Webområde”). Vennligst les de følgende vilkår og betingelser for din bruk av Webområdet. Ved å åpne, bruke eller laste ned informasjon og/eller materiale fra Webområdet, samtykker du til å følge og være bundet av vilkårene og betingelsene til disse Bruksvilkårene (“Bruksvilkår”). Hvis du ikke er enig i disse Bruksvilkårene, vennligst ikke bruk dette Webområdet. Dette Webområdet kan inneholde andre merknader om eiendomsrett og informasjon om opphavsrett, og vilkårene til disse må observeres og følges.

1. MEDISINSK FORBEHOLD

All informasjon på dette Webområdet, inkludert informasjon relatert til dentale-, medisinske- og helsevilkår, er kun til informasjon. Denne informasjonen er ikke å betrakte som fullstendig og er ikke ment å skulle erstatte pasientbesøk, telefonsamtale, konsultasjon eller råd fra en medisinsk fagperson eller noen informasjon som finnes på eller i noen emballasje eller etiketter. Informasjon innhentet ved hjelp av Webområdet, er ikke uttømmende og dekker ikke alle plager, fysiske forhold eller behandlingen av disse. Informasjonen som er lagt ut, er kun for informasjonsformål og brukes på egen risiko. Du bør aldri se bort fra å gi dental eller medisinsk råd eller nøle med å gi medisinske råd på grunnlag av noe du har lest på dette Webområdet, og du bør ikke bruke informasjonen på dette Webområdet til å diagnostisere et dental- eller helseproblem eller foreskrive et medikament.

2. BRUK AV WEBOMRÅDETS INNHOLD

Du samtykker i å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte for kommersielle formål, bruk at Webområdet, tilgang til Webområdet eller noe innhold som det gis tilgang til via Webområdet. Du samtykker i å ikke kopiere eller legge ut på noen nettverksdatamaskin, kringkaste i noe medium, modifisere, distribuere, publisere, overføre eller lage avledede verk av noe materiale som finnes på vårt Webområde, for noen offentlige eller kommersielle formål. Du har ikke tillatelse til å modifisere noe materiale fra dette Webområdet på noen måte. Du samtykker uttrykkelig i å identifisere Align som innehaveren av opphavsretten til materiale eller informasjon som du kopierer fra dette Webområdet. Denne tillatelsen opphører automatisk og uten varsel hvis du bryter noen av disse Bruksvilkårene. Ved opphør vil du umiddelbart ødelegge alt nedlastet eller utskrevet materiale.

Med unntak av det som er uttrykkelig angitt over, vil ingenting på dette Webområdet tolkes som ved implikasjon, hindring eller på annen måte noen lisens eller rett under opphavsrett, patent, varemerke eller annen immateriell eiendomsrett til Align eller en tredje part. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt over, skal ingenting heri tolkes som noen lisens eller rettighet under noen Align opphavsrett og alt innhold på vårt webområde er beskyttet av opphavsrett. Ethvert produkt, prosess, data, informasjon eller teknologi på dette Webområdet, kan være gjenstand for andre immaterielle rettigheter og er forbeholdt Algin og er ikke lisensiert herunder.

3. BRUKERATFERD

Du samtykker i å ikke bruke dette Webområdet til å: krenke eller anmode om noe som er i strid med gjeldende lokale, nasjonale eller internasjonale lover; bryte rettighetene til eventuell tredje part, inkludert men ikke begrenset til immaterielle rettigheter og personvern eller publiseringsrettigheter; eller forstyrre eller avbryte Webområdet, servere eller tavler som er tilgjengelige via Webområdet. Hvis du bruker Webområdet til å begå noen av de ovennevnte, kan Align etter eget skjønn avslutte din mulighet til å bruke Webområdet.

4. TILBAKEMELDING

Eventuelle tilbakemeldinger, informasjon, forslag, oppføringer eller materiale du sender via eller relatert til dette Webområdet (en “Oppføring”) vil av Align bli betraktet som ikke-konfidensiell. Ved å gi slike Oppføringer til Align, samtykker du herved i at Align skal ha en kostnadsfri, ikke-eksklusiv, overførbar, avgiftsfri, verdenomspennende rett og lisens til å kopiere, bruke, lage avledede ord av, vise og distribuere alle opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter i og til eller basert på Oppføringene. Align skal kunne bruke og/eller spre slike Oppføringer på et ubegrenset grunnlag for ethvert formål. Du erkjenner å være ansvarlig for Oppføringene du skaffer til veie og at du, ikke Align, har fullt ansvar for Oppføringene, inkludert legalitet og opphavsrett. Uansett hva som måtte stå i disse Bruksvilkårene, skal Oppføringene ikke omfatte noen pasient- eller legekonfidensielle opplysninger.

5. ENDRING OG OPPHØR AV WEBOMRÅDET

Align forbeholder seg retten til enhver tid og fra tid til annen, til å endre eller stanse, midlertidig eller permanent, webområdet (eller deler av det) med eller uten forvarsel. Du samtykker i at Align ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredje part for noen endring, suspensjon eller opphør av Webområdet. Align kan også foreta forbedringer og/eller endringer av produkter, tjenester og/eller programmene som er beskrevet i dette Webområdet, når som helst og uten forvarsel. Align fraskriver seg imidlertid ethvert ansvar for oppdatering, forbedring eller endring av dette Webområdet.

6. ANDRE WEBOMRÅDER OG KILDER

Tredjeparter som bruker Webområdet, kan oppgi lenker eller tilgang til andre Webområder og kilder. Da Align ikke har noen kontroll over slike områder og kilder, erkjenner og samtykker du i at Align ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten til slike områder og kilder og ikker er ansvarlig for noe innhold, reklame, produkter eller andre materialer på eller som er tilgjengelig fra slike områder og kilder. Du erkjenne og samtykker videre at Align ikke skal holdes ansvarlig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av, eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller Webområder tilgjengelig på eller via slike områder eller kilder.

7. BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Selv om det ikke er nødvendig å akseptere informasjonskapsler for å kunne besøke Webområdet, bruker vi informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små filer som er lagret på harddisker og som brukes jevnlig til å analysere individuell aktivitet på Webområder. Ved å innhente og huske informasjon om dine besøk på et Webområde, tillater informasjonskapslene at web-programmene gjenkjenner og svarer på dine individuelle preferanser. En informasjonskapselfil kan inneholde informasjon som Webområdet benytter for å svare deg individuelt og til å skreddersy en Webområde-opplevelse basert på dine preferanser.

Enkelte deler av Webområdet benytter informasjonskapsler. Dette gjør at Align kan bestemme nytten av den informasjonen som gis til våre brukere og til å analysere effektiviteten av navigasjonsstrukturen vår når denne informasjonen gis. Kort sagt hjelper informasjonskapsler oss til å gi deg en bedre opplevelse av Webområdet.

Hvis du foretrekker å ikke motta informasjonskapsler på Webområdet vårt, kan du innstille nettleseren din til å advare deg før du aksepterer informasjonskapsler og til å nekte informasjonskapselen når nettleseren varsler deg om den. Du kan dessuten nekte alle informasjonskapsler ved å dekativere dem i nettleseren din. Hvis du har stilt inn nettleseren din til ikke å akseptere informasjonskapsler, vil du fremdeles ha tilgang til Align Webområde, men dette kan ha innvirkning på hvor brukbart du oppfatter Webområdet å være.

8. FRASKRIVELSE AV GARANTIER

Informasjonen som er tilgjengelig på Webområdet, er ikke uttømmende. Align gjør rimelige anstrengelser for å inkludere nøyaktig og aktuell informasjon når det er mulig, men gir ingen garantier eller forestillinger når det gjelder nøyaktighet eller fullstendighet. INFORMASJONEN PÅ DETTE WEBOMRÅDET LEVERES “SOM DEN ER” UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, LOVBESTEMT ELLER ANNET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL INDIREKTE GARANTI FOR EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, UKRENKELIGHET OG SALGBARHET. DU FORSTÅR OG SAMTYKKER I AT: (a) DIN BRUK AV WEBOMRÅDET SKJER PÅ EGET ANSVAR. WEBOMRÅDET LEVERES “SOM DET ER” OG “SOM DET ER TILGJENGELIG”. ALIGN FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER AV NOE SLAG, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL DE INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. (b) ALIGN GARANTERER IKKE AT (i) WEBOMRÅDET WILL MØTE DINE KRAV, (ii) WEBOMRÅDET VIL FORBLI UAVBRUTT, RETTIDIG, SIKKERT OG FEILFRITT, (iii) INFORMSJONEN SOM OPPNÅS VIA WEBOMRÅDET VIL VÆRE NØYAKTIG OG PÅLITELIG. (c) ETHVERT MATERIALE SOM LASTES NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE ANSKAFFES VED BRUK AV WEBOMRÅDET, OPPNÅS OG BRUKES HELT OG HOLDENT PÅ DIN EGEN RISIKO OG DITT EGET SKJØNN OG DU VIL VÆRE HELT OG HOLDENT ANSVARLIG FOR NOEN SKADE PÅ DITT DATASYSTEM ELLER TAP AV INFORMASJON SOM SKYLDES NEDLASTING AV NOE SLIKT MATERIALE. (d) INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, VERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, INNHENTET AV DEG VIA ELLER FRA WEBOMRÅDET, SKAL GARANTERES AV ALIGN.

9. BEGRENSNING AV ANSVAR

DU FORSTÅR OG SAMTYKKER I AT VERKEN ALIGN ELLER NOEN TREDJE PART SOM ER INVOLVERT I Å SKAPE, PRODUSERE ELLER DISTRIBUERE WEBOMRÅDET, SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGELIGE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ERSTATNING FOR TAP AV FORTJENESTE, GOODWILL, BRUK, DATA ELLER ANDRE TAP (SELV NÅR ALIGN ER BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER), SOM FØLGE AV: (i) BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE WEBOMRÅDET; (ii) KOSTNADER FOR ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER SOM FØLGE AV VARER, DATA ELLER INFORMASJON SOM ER KJØPT ELLER INNHENTET ELLER MELDINGER MOTTATT ELLER TRANSAKSJONER INNGÅTT VIA ELLER FRA DETTE WEBOMRÅDET; ELLER (v) NOEN ANNEN SAK RELATERT TIL WEBOMRÅDET.

10. UNNTAK OG BEGRENSNINGER

ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV VISSE GARANTIER ELLER BEGRENSNINGER ELLER UTELUKKELSE AV ANSVAR FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER. DERFOR ER DET MULIG AT ENKELTE AV DE NEVNTE BEGRENSNINGENE I PUNKTENE 12 OG 13 IKKE GJELDER FOR DEG.

11. SKADESLØSHOLDELSE

Du samtykker i å holde Align og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, agenter, sammerkingspartnere og ansatte, skadesløse for ethvert krav eller pålegg, herunder rimelige advokathonorar fra en tredjepart på grunn av eller som følge av din bruk av vårt webområde, din overtredelse av avtalen eller din krenkelse av rettigheter til annen person eller enhet.

12. MERKNADER

Merknader til deg kan sendes enten via e-post eller vanlig post. Align kan også gi meldinger om endringer av disse Bruksvilkårene eller Webområdet ved å vise merknader eller lenker til merknader til deg generelt, på Webområdet.

13. RETTSTVISTER

Disse Bruksvilkårene og ditt forhold til Align skal være underlagt lovene i Nederland uten hensyn til konflikt mellom rettsprinsipper. Du og Align samtykker i å underkastes den personlige og eksklusive jurisdiksjon i Nederland.

14. ENDRING AV AVTALE

Vi kan endre disse Bruksvilkårene når som helst ved å legge inn de reviderte vilkårene på Webområdet vårt og du er ansvarlig for jevnlig gjennomgåelse av disse Bruksvilkårene. Alle endringer skal automatisk være effektive 30 dager etter at de først ble lagt ut på Webområdet. Din bruk av Webområdet etter effektiv dato for eventuelle endringer skal utgjøre din bindende aksept av disse endringene.

15. GENERELT

Disse Bruksvilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Align med hensyn til Webområdet og erstatter alle tidligere avtaler og overenskomster mellom deg og Align. Aligns unnlatelse til å håndheve bestemmelser i disse Bruksvilkårene, skal ikke tolkes som en oppgivelse av en bestemmelse eller rettighet. I det tilfellet at en del av disse Bruksvilkårene ikke skal håndheves, vil den ikke-gjennomførbare delen tolkes i samsvar med gjeldende lov så nær som mulig for å reflektere de opprinnelige intensjonene til partene, og resten av bestemmelsene vil bli i full kraft og virkning. Punktene 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13 og 15 i disse Bruksvilkårene skal fortsatt gjelde etter opphør av Bruksvilkårene. Disse Bruksvilkårene skal være underlagt lovene i Nederland uten hensyn til konflikt mellom rettsprinsipper. Begge parter underkaster seg personlig jurisdiksjon i Nederland og samtykker videre i at ethvert søksmål relatert til disse Bruksvilkårene, skal reises i en domstol i Nederland.